Dancing Duo - 1956


Dancing Duo - 1956 photo

Suzie Sherck and Carolyn Cochran


| HomeRoster |